Szanowni Państwo!

Zarząd Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej działając na podstawie art. & 14 punkt 1 Statutu zwołuje na dzień 13 czerwca 2016 roku Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków, które  odbędzie się  w  godz.11.00-12.30 we  Wrocławiu,  w Sali Seminaryjnej  Zakładu  Mikrobiologii  Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego,  50-566 Wrocław, ul. Borowska  211a (parter, II budynek)

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, wyznaczony zostanie drugi termin w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania. Zebranie takie będzie prawomocne do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków (&14 punkt 4 Statutu). Wszelka dokumentacja jest do wglądu w siedzibie Towarzystwa (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu).

Jednocześnie przypominamy o obowiązku wpłaty rocznej składki członkowskiej w wysokości 50 złotych i ewentualnym uzupełnieniu zaległych wpłat oraz dziękujemy wszystkim, którzy opłacają swoje składki terminowo.

 

Proponowany porządek obrad

 

Otwarcie Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków TMK:

 

  1. Wybór przewodniczącego zebrania.
  2. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2015.
  3. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.
  4. Sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2015
  5. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015
  7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
  8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
  1. Zamknięcie obrad

 

W imieniu Zarządu
Prezes  Towarzystwa  Mikrobiologii Klinicznej
Prof. dr hab. Anna Przondo-Mordarska