WALNE  ZGROMADZENIE   CZŁONKÓW  T M K      Wrocław dnia 23.06.2014

 

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej” przeprowadzonego
w dniu 23 czerwca 2014 r.

 

Program Walnego Zgromadzenia Członków TMK:

 

Walne Zgromadzenie Członków TMK odbyło się w godz.11.30 -13.00 we Wrocławiu, w Bibliotece Katedry
i Zakładu Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego przy ul. Chałubińskiego 4.

Zebranie odbyło się z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków i przyjęcie porządku obrad.
  2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia „Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej” za rok 2013.
  3. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.
  4. Sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2013.
  5. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania i zatwierdzeniem bilansu.
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2013.
  7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
  8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
  9. Uwagi i wolne wnioski.

 

Obecność: ze 136 członków TMK (na dzień 23.06. 2014)  obecnych było 19 osób

Przebieg Walnego Zgromadzenia:

Jako pierwsza zabrała głos i powitała wszystkich uczestniczących w zgromadzeniu Prezes Prof. dr hab. Anna Przondo-Mordarska. W związku z brakiem wymaganej przez statut liczby osób prezes zamknęła obrady i wyznaczyła nowy termin zebrania – 15 min po pierwszym terminie (& 14, punkt 4 Statutu), tj. na godz. 11.45

Następnie Prezes ogłosiła wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków TMK – proponując dr Urszulę Nawrot oraz osoby protokołującej – proponowany dr Adam Junka. Zebrani jednogłośnie zaakceptowali obie kandydatury.

Kolejnym punktem programu było sprawozdanie (w załączeniu) z działalności  TMK za rok 2013 przedstawione przez Prezes TMK Prof. Annę Przondo-Mordarską. Pani Prezes podkreśliła wkład pracy poniesiony w roku 2013 na organizację kolejnego VI Sympozjum „Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń” (czerwiec, Kudowa Zdrój) w którym uczestniczyło w tym roku około 200 lekarzy, pielęgniarek epidemiologicznych i mikrobiologów). Zostało ono bardzo wysoko ocenione przez uczestników pod względem merytorycznym i organizacyjnym (np. nie podniesiono ceny uczestnictwa w stosunku do roku ubiegłego, pomimo wzrastających kosztów i związanych z kryzysem trudności w pozyskaniu sponsorów). Omówiła także współorganizację Konferencji „Wyzwania XXI wieku – rana przewlekła, owrzodzenia żylne i zespół stopy cukrzycowej” z Polskim Towarzystwem Leczenia Ran – 26 październik 2013, oraz Konferencji „Nowoczesne rozwiązania w diagnostyce i terapii zakażeń” – 07 maj 2013 w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu. Podkreśliła przy tej okazji skomplikowaną problematykę leczenia ran przewlekłych i konieczność propagowania nowych wytycznych dotyczących diagnostyki i terapii. Było to realizowane między innymi, w kilku organizowanych przez TMK szkoleniach i kursach w szpitalach oraz we współpracy wydawniczej (artykuły w czasopiśmie „Leczenie Ran”) i merytorycznej z Polskim Towarzystwem Leczenia Ran.

 

Pani Prezes przedstawiła także działalność wydawniczą TMK – wydruk prac oraz wykładów z Kudowy w czasopiśmie „Forum Zakażeń” oraz wydanie kolejnych aż 6 numerów tegoż czasopisma w roku 2013. Podkreśliła, że jako sukces należy potraktować to, iż obecnie czasopismo z kwartalnika stało się dwumiesięcznikiem i przyznano mu już 4 punkty MNiSzW oraz zapewniony jest dostęp on line do wszystkich artykułów na stronie www.forumzakazen.pl. Jednocześnie podkreśliła coraz większą popularność „Forum zakażeń” na rynku i dobre oceny czytelników wpływające do redakcji oraz starania TMK o uzyskanie kolejnych punktów (przede wszystkim Impact Factor). Zaznaczyła też, że prenumerata  jest bezpłatna dla wszystkich członków TMK.

 

Kolejnym punktem programu było głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego z działalności TMK w roku 2013. Wyniki głosowania: ogółem osób na sali 19, za przyjęciem sprawozdania było – 15 osób, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 4 (uchwała nr 1).

Następnie Przewodnicząca zebrania dr Urszula Nawrot, zleciła przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2013 (w załączeniu) dr Beacie Mączyńskiej – sekretarzowi TMK. Sekretarz zawiadomiła, że Towarzystwo zanotowało w tym roku stratę  w kwocie 15 965 zł. Wyjaśniła, ze strata jest spowodowana dwoma faktami: po pierwsze – niższym zarobkiem na organizacji konferencji „Biofilm” ze względu na nie podniesienie ceny uczestnictwa w stosunku do roku poprzedniego oraz ogólnym kryzysem powodującym trudności w pozyskaniu odpowiedniej liczby sponsorów; – po drugie zmianą terminu kolejnej Konferencji „Biofilm” z okresu wiosennego na jesienny (VII Zjazd zaplanowano na październik 2014) co spowodowało, że stan konta w grudniu 2013 roku, był niższy niż w 2012, gdyż nie wpłynęły jeszcze wpłaty od sponsorów i uczestników. Zaproponowała przeznaczenie zysku z roku poprzedniego na pokrycie straty. Jako pozytywną wiadomość przekazała informacje o wyższej ściągalności składek w roku 2013 w stosunku do roku poprzedniego.

W kolejnym etapie zebrania obyło się głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2013 i zatwierdzeniem bilansu. Wyniki głosowania: ogółem osób na sali osób 19, za przyjęciem sprawozdania było – 14 osób, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 5 (uchwała nr 2).

Następnie na prośbę przewodniczącej Zebrania, dr Ewa Dworniczek – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła jej sprawozdanie za rok 2013 (w załączeniu). Komisja Rewizyjna stwierdziła prawidłowość działania Zarządu Towarzystwa i brak zastrzeżeń do dokumentów finansowych. Pozytywnie oceniła także działalność wydawniczą Towarzystwa. Podkreślono udział TMK w międzynarodowych  programach naukowo-badawczych, prowadzonych we współpracy z jednostkami klinicznymi i badawczymi w Niemczech i USA, a także współpracę z licznymi towarzystwami i organizacjami w zakresie działalności szkoleniowej. We wnioskach stwierdzono, że z uwagi na ujemny wynik finansowy Towarzystwa na dzień 31.12.2013, a co za tym idzie pomniejszenie majątku finansowego TMK, zaleca się oszczędniejsze dysponowanie środkami przeznaczonymi na realizację wytyczonych zadań i ostrożniejsze planowanie budżetu w roku następnym.

Po zakończeniu sprawozdania odbyło się głosowanie nad jego przyjęciem. Wyniki głosowania: ogółem osób na sali 19, za przyjęciem sprawozdania było – 16 osób, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 3 (uchwała nr 3).

Na podstawie uchwały 1/2013 i 2/2013 Komisja Rewizyjna wniosła o udzielenie absolutorium obecnemu Zarządowi. Przeprowadzono głosowanie nad udzieleniem absolutorium. Wyniki głosowania: ogółem osób na sali 19, za przyjęciem sprawozdania było – 14, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 5 (uchwała nr 4).

W ostatniej części zebrania Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia udzieliła głosu uczestnikom spotkania. Prezes TMK – Prof. Anna Przondo-Mordarska poinformowała, że termin kolejnej Konferencji Biofilmowej ustalono na 16-18 października 2014 roku oraz utworzono stronę internetową www.biofilm2014.pl. Następnie odpowiedziała na pytania uczestników zebrania dotyczące szczegółów Konferencji. Poinformowała także, ze decyzją Zarządu część ściśle organizacyjną Konferencji przekazano profesjonalnej Firmie (Evereth Publishing Sp. z o.o.), co powinno zapewnić większy zysk i możliwość pozyskania większych wpłat od sponsorów (pokrycie straty). Za całość organizacji, wykładowców i kształt merytoryczny Konferencji odpowiadać ma oczywiście w dalszym ciągu TMK. Decyzja ta spotkała się z aprobatą uczestników Zebrania.

Dr Beata Mączyńska zabierając głos, zaapelowała z kolei o nadsyłanie prac do redakcji czasopisma „Forum Zakażeń” oraz  zapowiedziała, że prenumerata czasopisma będzie w przyszłości bezpłatna wyłącznie dla członków TMK opłacających regularnie składki, co powinno jeszcze poprawić ich ściągalność.

Ze względu na brak dalszych uwag i wniosków, zakończenia Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2014 r. dokonała Prezes Towarzystwa Prof. Anna Przondo-Mordarska i Przewodnicząca tego Zgromadzenia dr Urszula Nawrot.

 

Protokolant

Dr Adam Junka

Przewodniczący Zebrania

Dr Urszula Nawrot