Szanowni Państwo!
Zarząd Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej działając na podstawie art. & 14 punkt 1 Statutu zwołuje na dzień 23 czerwca 2014 Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków, które odbędzie się w godz.11.30-13.00 we Wrocławiu, w Bibliotece Katedry i Zakładu Mikrobiologii U.M. (I piętro), przy ul. Chałubińskiego 4.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, wyznaczony zostanie drugi termin w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania. Zebranie takie będzie prawomocne do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków (&14 punkt 4 Statutu). Wszelka dokumentacja jest do wglądu w siedzibie Towarzystwa (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu)

Jednocześnie przypominamy o obowiązku wpłaty rocznej składki członkowskiej w wysokości 50 złotych i ewentualnym uzupełnieniu zaległych wpłat oraz dziękujemy wszystkim, którzy opłacają swoje składki terminowo.

Proponowany porządek obrad

11.30 Otwarcie Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków TMK:

1. Wybór przewodniczącego zebrania.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2013.
3. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.
4. Sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2013
5. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2013
7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad ok. godz.13.00

W imieniu Zarządu
Prezes Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej
Prof. dr hab. Anna Przondo-Mordarska