Szanowni Państwo!

Zarząd Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej działając na podstawie art. & 14 punkt 1 Statutu zwołuje na dzień 15 czerwca 2015 roku Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Członków, które  odbędzie się  w  godz.13.30-15.00 we  Wrocławiu,  w Sali Seminaryjnej  Zakładu  Mikrobiologii  Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego,  50-566 Wrocław, ul. Borowska  211a (parter, II budynek)

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, wyznaczony zostanie drugi termin w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania. Zebranie takie będzie prawomocne do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków (&14 punkt 4 Statutu). Wszelka dokumentacja jest do wglądu w siedzibie Towarzystwa (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu)

Jednocześnie przypominamy o obowiązku wpłaty rocznej składki członkowskiej w wysokości 50 złotych i ewentualnym uzupełnieniu zaległych wpłat oraz dziękujemy wszystkim, którzy opłacają swoje składki terminowo.

 

Proponowany porządek obrad

 

Otwarcie Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków TMK:

 

  1. Wybór przewodniczącego zebrania.
  2. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2014.
  3. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.
  4. Sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2014
  5. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014
  7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
  8. Wybór nowych władz TMK

a)            prezesa Towarzystwa

b)            czterech członków Zarządu Głównego

c)            trzech członków Komisji Rewizyjnej

  1. Wolne głosy i wnioski.
  2. Zamknięcie obrad

W imieniu Zarządu

 

 
   

Prezes  Towarzystwa  Mikrobiologii Klinicznej

Prof. dr hab. Anna Przondo-Mordarska