Statut

STATUT TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ

I ROZDZIAŁ
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

•  Stowarzyszenie noszące nazwę ” Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej” zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją pozarządową zrzeszającą osoby fizyczne i prawne, prowadzącą działania wspierające rozwój mikrobiologii klinicznej.
•  Stowarzyszenie prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz innych obowiązujących przepisów prawa i postanowień niniejszego statutu

§ 2.

•  Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław
•  Stowarzyszenie posiada osobowość prawną
•  Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony
•  Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą
•  Stowarzyszeni może przystępować do innych organizacji pozarządowych w kraju i za granicą
•  Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem nazwy: „TMK”
•  Stowarzyszenie może używać wyróżniającego go znaku graficznego
•  Stowarzyszenie ma prawo używania swojej nazwy oraz znaku graficznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami
•  Stowarzyszenie używa pieczęci wskazującej jego nazwę i siedzibę

II ROZDZIAŁ
CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA

§ 3.

Celem Stowarzyszenia jest popieranie i prowadzenie wszelkiej działalności związanej z integracją mikrobiologii jako nauki podstawowej z klinicznymi naukami medycznymi.

§ 4.

Zgodnie założeniem przytoczonym w § 3, Stowarzyszenie w swojej działalności obejmuje wszelkie przedsięwzięcia ( w tym m. in. inicjujące, finansowe, organizacyjne i rzeczowe ) oraz propagowanie wiedzy w zakresie badań mikrobiologicznych, epidemiologicznych i zakażeń szpitalnych oraz wdrażanie i testowanie programów związanych z mikrobiologią kliniczną (nowe, eksperymentalne metody diagnostyczne i lecznicze).

§ 5.

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe m. in. poprzez:
•  Podejmowanie przedsięwzięć i działań, a w szczególności: społecznych, edukacyjnych, informacyjnych, konsultacyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych, badawczych i innych programów
•  Programy o których mowa w ust.1 mogą być prowadzone w formie kursów, szkoleń, seminariów, konferencji, zespołów problemowo- zadaniowych i warsztatów dla młodzieży szkolnej, nauczycieli, studentów, lekarzy, mikrobiologów oraz specjalistów różnych dziedzin
•  Przedsięwzięcia, działania i programy, o których mowa w ust.1 pkt. 1-16 i ust. 2 mogą być podejmowane i realizowane samodzielnie przez Stowarzyszenie, bądź przez różne podmioty fizyczne i prawne współpracujące ze Stowarzyszeniem w kraju i za granicą.

§ 6.

•  Realizując cele określone niniejszym statutem Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej członków oraz do prowadzenia swoich spraw i wykonawstwa zadań może zatrudniać pracowników.
•  Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie utrzymuje kontakty i współdziała z różnymi instytucjami, organizacjami i ich przedstawicielami w kraju i za granicą.
•  Współdziałanie i kontakty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mogą mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całościowego finansowania pomysłu albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
•  Stowarzyszenie realizując określone niniejszym statutem cele, nie narusza odrębności innych instytucji i organizacji pozarządowych w spełnianiu ich statutowych zadań.

§ 7.

•  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą dla zapewnienia realizacji celów statutowych na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
•  Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność gospodarcza obejmuje wszelkie działania związane z upowszechnianiem, promocją, ochroną zdrowia i środowiska, w tym: działalność wytwórczą, usługową i handlową na rachunek własny lub w pośrednictwie, a także we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi w zakresie:
•  Obsługi programów zleconych Stowarzyszeniu do wykonania określonych w § 5, ust 2,
•  Obsługi przedsięwzięć zleconych Stowarzyszeniu do wykonania określonych w § 5, ust 3,
•  Sprzedaży publikacji własnych,
•  Wydawnictwa publikacji zleconych,
•  Innej działalności usługowej ni handlowej zgodnej z celami określonymi statutem
•  Realizacja zadań podjętych w ramach prowadzonej działalności gospodarcze, odbywa się w miejscu wskazanym przez Stowarzyszenie lub innym uzgodnionym w zleceniu.
•  Decyzję o powołaniu i likwidacji zakładu prowadzącego działalność gospodarczą oraz ustaleniu struktury organizacyjnej, w tym limitu zatrudnienia podejmuje Walne Zebranie Członków.
•  Zadania wymienione w ust. 3, Walne Zebranie Członków może powierzyć Zarządowi Stowarzyszenia.
•  Wewnętrzną organizację pracy zakładu gospodarczego określa regulamin, zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 8.

•  Stowarzyszenie może, w zależności od potrzeb, powoływać koła terenowe służące realizacji celów statutowych.
•  Koło terenowe powołuje, oraz ustala jego siedzibę i teren działania Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek co najmniej 9 członków – inicjatorów założenia koła. Członkowie Koła są członkami Stowarzyszenia.
•  Stowarzyszenie prowadzi rejestr kół terenowych.
•  koło terenowe funkcjonuje w oparciu o postanowienia niniejszego Statutu; wspomaga działalność statutową stowarzyszenia, a w szczególności:
•  Organami Koła Terenowego są:
    – Zebranie Członków Koła,
    – Zarząd Koła,
    – Komisja Rewizyjna Koła.
•  Do organów koła terenowego przepisy §§ 13, 14, 15 (wyłączając art. 1 pkt 1, 8, 10, 13, 14), §§ 16, 17 (wyłączając art. 5 pkt 3, 5, 6, 10, 12, 15) i §§ 18, stosuje się odpowiednio.
•  Użyte określenia w statucie „Walne Zebranie Członków, Zarząd Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, prezes, wiceprezes” należy rozumieć w przypadku koła terenowego jako „Zebranie Członków Koła, Zarząd Koła, Komisja Rewizyjna Koła, kierownik, zastępca kierownika”.

§ 9.

•  Stowarzyszenie może, w zależności od potrzeb, powoływać zespoły merytoryczne (doraźne lub stałe) służące pomocy przy realizacji konkretnego zadania statutowego.
•  Zarząd w drodze uchwały o powołaniu zespołu merytorycznego, określa zakres działalności, skład osobowy zespołu ( w skład zespołu wchodzą specjaliści różnych dziedzin) obszar i czasookres jego funkcjonowania.
•  Pracą zespołu merytorycznego kieruje przewodniczący wybrany w sposób jawny większością głosów spośród członków zespołu.

III ROZDZIAŁ
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 10.

•  Majątek Stowarzyszenia stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne nabyte aktywa, tzn:
  – Składki członkowskie,
  – Dotacje, subwencje, darowizny, spadki, zapisy (krajowe i zagraniczne),
  – Dochody z działalności gospodarczej,
  – Dochody z organizacji konferencji, zjazdów, sympozjów i szkoleń,
  – Dochody z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Stowarzyszenia,
  – Dochody z odsetek od wkładów i depozytów na rachunkach bankowych,
  – Inne dochody.
  – propozycje w sprawie sposobu, terminu wnoszenia przez członków na rzecz Stowarzyszenia składek członkowskich i możliwości w uzasadnionych przypadkach zwolnień od ich uiszczania przedkłada Zarząd do uchwalenia Walnemu Zebraniu Członków.

§ 11.

•  Stowarzyszenie przeznacza swój majątek przede wszystkim na realizację celów statutowych, z uzasadnionych przyczyn na pokrycie kosztów jej utrzymania oraz prowadzenie działalności gospodarczej z zastrzeżeniem ust. 2.
•  Dotacje, darowizny, spadki i zapisy mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania Stowarzyszenia, prowadzenia działalności gospodarczej lub inny cel, o ile darczyńca nie postanowi inaczej.
•  Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

IV ROZDZIAŁ
ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 12.

Organami Stowarzyszenia są:
•  Walne Zebranie Członków,
•  Zarząd Stowarzyszenia,
•  Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

§ 13.

•  Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
•  Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
•  W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 12 ust 1-3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji.
•  Kooptacji dokonują na wspólnym posiedzeniu członkowie Zarządu, Komisja Rewizyjnej spośród osób kandydujących do władz na Walnym Zebraniu Członków. W takim trybie można uzupełnić nie więcej niż połowę składu organu.

§ 14.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków , które może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
•  Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz na trzy lata lub częściej w razie potrzeby, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków co najmniej 21 dni przed terminem zebrania lub w inny skuteczny sposób.
•  Zwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 1 członków Komisji Rewizyjnej, z zachowaniem procedury ujętej w ust 1.
•  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w każdym czasie dla obradowania nad pilnymi sprawami, dla których zostało zwołane, z zachowaniem procedury ujętej w ust. 1.
•  W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim może ono skutecznie podejmować uchwały większością głosów członków obecnych na sali.
•  W Walnym Zebraniu udział biorą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.

§ 15.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy nadzór i kontrola nad działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności:
•  Wytyczanie głównych kierunków działań Stowarzyszenia,
•  Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu i wybór Komisji Rewizyjnej,
•  Przyjmowanie bilansu i corocznych sprawozdań z działalności Zarządu i działalności Komisji Rewizyjnej,
•  Udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
•  Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu,
•  Uchwalenie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
•  Ocena pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
•  Ustalanie wysokości składki członkowskiej,
•  Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i skarg na jego działalność,
•  Uchwalanie zmian statutu,
•  Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
•  Uchylanie uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej o ile naruszają obowiązujące przepisy prawne,
•  Podejmowanie decyzji o tworzeniu i likwidacji koła terenowego, ustaleniu jego struktury organizacyjnej i przeznaczenia jego majątku,
•  Podejmowanie decyzji o likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
•  Walne Zgromadzenie Członków może upoważnić Zarząd Stowarzyszenia do podejmowania uchwał i decyzji zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

§ 16.

•  Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5-7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków, w tym prezes, 1-2 wiceprezesów, skarbnika, sekretarza i 1-2 członków.
•  Z członkiem Zarządu Stowarzyszenie może w razie potrzeby nawiązać stosunek pracy na podstawie umowy o pracę stosownie do wymogów Kodeksu pracy.
•  Członkowie Stowarzyszenia, z tytułu zasług na rzecz działalności statutowej mogą być nagradzani i wyróżniani przez Walne Zebranie Członków, które określa formę nagrody bądź wyróżnienia i sposób jego wręczenia.
•  Odwołanie członka Zarządu, z którym nawiązano umowę o pracę, nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

§ 17.

•  Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
•  Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach.
•  W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członków Zarządu.
•  Podział czynności pomiędzy członków Zarządu, sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin Zarządu uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
•  Do zadań Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji merytorycznych i finansowych dotyczących działalności Stowarzyszenia nie zastrzeżonych w ustawie i niniejszym statucie innym organom Stowarzyszenia, a w szczególności:
1. Uchwalanie rocznych planów finansowych, programów działalności i przedsięwzięć,Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych przez Walne Zebranie Członków,
2. Podejmowanie decyzji o przystępowaniu do organizacji międzynarodowych i innych organizacji pozarządowych w kraju i za granicą,
3. Przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
4. Przygotowywanie wniosków z uzasadnieniem w sprawie ustalania składki członkowskiej,
5. Powoływanie za zgodą walnego Zebrania Członków wszystkich jednostek organizacyjnych i ich kierowników, w tym kół i zespołów merytorycznych,
6. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
7. Składanie sprawozdań z działalności i bilansu Stowarzyszenia,
8. Nadzorowanie działalności gospodarczej,
9. Ustalanie wielkości środków przypadających na wynagrodzenia zatrudnionych przez Stowarzyszenie pracowników,
10. Zabezpieczenie majątku,
11. Zaciąganie za zgodą Walnego Zebrania Członków kredytów i innych zobowiązań,
12. Prowadzenie gospodarki w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
13. Udzielanie pełnomocnictw do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych,
14. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia – zbycia nieruchomości i nabycia – zbycia lokalu użytkowanego na potrzeby stowarzyszenia.

§ 18.

•  Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykła większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
•  Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Stowarzyszenia.
•  Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik).
•  Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona przez Zarząd.
•  Do oceny podejmowanych zadań statutowych Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonywanie odpowiednich opracowań.
•  Do oceny wyników działalności gospodarczej i finansowej Zarząd może powoływać z inicjatywy własnej lub na polecenie Walnego Zebrania Członków biegłych specjalistów – rewidentów i zlecać im przeprowadzenie kontroli rzeczowo- finansowej.

§ 19.

•  Czynności wykonawczo- zarządzające w stosunku do koła terenowego pełni kierownik powołany przez Zarząd.
•  Warunki pracy kierowników wyszczególnionych w ust. 1 określa Prezes Zarządu.
•  Obsługę administracyjną Zarządu i Walnego Zebrania członków prowadzi biuro Zarządu.
•  Prezes Zarządu jednoosobowo kieruje pracą biura, ponosząc za wyniki pracy odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków i jest on kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Stowarzyszeniu pracowników w rozumieniu Kodeksu Pracy.
•  Dla koła terenowego Zarząd może wydzielić podporządkowane kierownikowi odrębne biuro.
•  Zakres działania koła terenowego oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 20.

Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza, nie będących członkami Zarządu.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
•  Kontrola bieżącej pracy Zarządu, (zakładu), kół terenowych i zespołów merytorycznych,
•  Przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej i bilansów przygotowanych przez Zarząd oraz planu
finansowego na rok następny,
•  Składanie walnemu Zebraniu Członków wniosku w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,
•  Branie udziału przez jej członków w posiedzeniach Zarządu i w zależności od potrzeb w spotkaniach jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia z głosem doradczym,
•  Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków
•  Wykonywanie innych zadań zleconych przez walne Zebranie Członków.

V ROZDZIAŁ
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 21.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne z terenu Rzeczypospolitej Polskiej i spoza jej granic.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
•  Zwyczajnych,
•  Wspierających,
•  Honorowych.

§ 22.

•  Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która z racji posiadanych kwalifikacji, wykonywania pracy zawodowej lub społecznej wyraża chęć działania na rzecz rozwoju mikrobiologii klinicznej, a w szczególności która:
  – Ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  – Nie jest pozbawiona praw publicznych,
  – Przedstawi opinię (rekomendację) dwóch członków Stowarzyszenia,
  – Złoży deklarację członkowską.
•  Uchwałę o przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych podejmuje Zarząd Stowarzyszenia (Koła).
•  Cudzoziemcy zamieszkali na lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia, z zachowaniem warunków przystąpienia, określonych w § 22, ust.1, pkt 1-4.

§ 23.

•  Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna działająca za pośrednictwem swoich przedstawicieli, zainteresowana rozwojem działalności Stowarzyszenia.
•  Członkostwo wspierające nabywane jest na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia,
•  Formę i rodzaj wspierania członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

§ 24.

•  Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna nie będąca członkiem zwyczajnym lub wspierającym, zasłużona w działalności na rzecz Stowarzyszenia, w tym szczególnie, która:
•  Przyczynia się znacznie do realizacji celów statutowych,
•  Dokonała na rzecz Stowarzyszenia darowizny lub subwencji jednorazowej lub łącznej, w wysokości co najmniej dziesięciokrotnej średniej krajowej lub kwot, gdy idzie o cudzoziemca, który ma lub nie ma miejsca zamieszkania na terenie RP, w wysokości dwukrotnie wyższej od ustalonej.
•  Członek honorowy uzyskuje Tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia nadawany przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
•  Z inicjatywą nadania Tytułu Członka Honorowego mogą występować do organów Stowarzyszenia, członkowie zwyczajni i wspierający oraz inne podmioty prawne i fizyczne współpracujące ze Stowarzyszeniem.
•  Tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia ma charakter osobisty.

§ 25.

Członek Stowarzyszenia ma prawo do udziału w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności do:
•  Udziału w organizowanych zebraniach, spotkaniach i innych imprezach,
•  Biernego i czynnego prawa wyborczego ( nie dotyczy członków wspierających i honorowych),
•  Wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
•  Korzystania z lokali Stowarzyszenia oraz wszelkich urządzeń oferowanych przez współdziałające podmioty prawne i fizyczne,
•  Posiadania legitymacji i noszenia odznaki Stowarzyszenia,
•  Uzyskiwania wszechstronnego poparcia Zarządu w sprawach inicjatyw propagujących i wspierających rozwój mikrobiologii klonicznej,
•  Korzystania nieodpłatnego z urządzeń technicznych, poradnictwa i obsługi prawnej będących do dyspozycji członków.
Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
•  Przestrzegać postanowień niniejszego statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
•  Uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia,
•  Regularnie opłacać składki członkowskie,
•  Brać udział w Walnych Zebraniach Członków i w zależności od potrzeb w innych organach Stowarzyszenia,
•  Dbać o jego dobre imię,
•  Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia.

§ 26.

•  Przynależność do Stowarzyszenia ustaje wskutek:
  – Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie, po uregulowaniu zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
  – Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia,
  – Skreślenia z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy,
  – Nieuzasadnione zaniechanie udziału w pracach wyznaczonych przez Stowarzyszenie,
  – Utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądowego,
  – Śmierci członka.
•  Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie stwierdzenia zaistnienia któregokolwiek z powodów określonych w § 26 ust 1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie co najmniej 21 dni przed planowanym posiedzeniem. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

VI ROZDZIAŁ
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27.

•  Stowarzyszenie można rozwiązać na wniosek organu nadzorującego lub na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
•  Podjęcie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia wymaga 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
• W razie rozwiązania Stowarzyszenia na mocy uchwały Walnego Zebrania:
  – Powołuje się trzyosobową Komisję likwidacyjną, w skład której wchodzą członkowie Zarządu, w razie braku wymaganego składu Zarządu, stan likwidatorów uzupełniają członkowie Komisji Rewizyjnej,
  – Określa się sposób likwidacji i przeznaczenia majątku.
• Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale walnego Zebrania Członków o likwidacji Stowarzyszenia. W razie braku uchwały w tej sprawie, sąd orzeka o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny.
• Środki majątkowe pochodzące z rezygnacji z prowadzonej działalności gospodarczej, koła terenowego, zespołu merytorycznego zasilają fundusz statutowy Stowarzyszenia.
• Koszty likwidacji Stowarzyszenia, bądź likwidacji jego jednostek organizacyjnych pokrywane są z majątku Stowarzyszenia.

§ 28.

• Zmiany do statutu mogą być wnoszone w związku z dostosowaniem struktur i organizacji Stowarzyszenia do obowiązujących wymogów formalno-prawnych, lecz nie mogą naruszać integralnych celów, zadań i przedsięwzięć Stowarzyszenia.
• Propozycje zmian do Statutu przedkłada Zarząd do uchwalenia walnemu Zebraniu Członków.
• Statut wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru stowarzyszeń we właściwym miejscowo Sadzie Rejestrowym.

• W sprawach nie unormowanych niniejszym statutem zastosowania mają ogólnie obowiązujące przepisy prawne.

Statut uchwalony przez Członków Założycieli Stowarzyszenia