Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej” przeprowadzonego w dniu 21 czerwca 2012 r.

Program Walnego Zgromadzenia Członków TMK:

Zebranie odbyło się z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia „Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej” za rok 2011.
3. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.
4. Sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2011.
5. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania i zatwierdzeniem bilansu.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2011.
7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
9. Uwagi i wolne wnioski.

Obecni: 23 osoby
W dniu zebrania w poczet członków TMK wpisały się kolejne 4 osoby, a więc ilość członków na dzień 21.czerwca 2012 roku wynosi 133 osoby.

Przebieg Walnego Zgromadzenia:

Jako pierwsza zabrała głos i powitała wszystkich uczestniczących w zgromadzeniu Prezes Prof. dr hab. Anna Przondo-Mordarska. W związku z brakiem wymaganej przez statut liczby osób Prezes zamknęła obrady i wyznaczyła nowy termin zebrania – 15 min po pierwszym terminie (& 14, punkt 4 Statutu), tj. na godz. 11.55.
Następnie Prezes ogłosiła wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków TMK – proponując dr Urszulę Nawrot oraz osoby protokołującej – zaproponowano mgr inż. Annę Secewicz. Zebrani jednogłośnie zaakceptowali obie kandydatury.
Kolejnym punktem programu było sprawozdanie z działalności TMK za rok 2011 przedstawione przez Prezes TMK Prof. Annę Przondo-Mordarską (w załączeniu). Pani Prezes przedstawiła działalność w postaci: organizacji i współorganizacji 6 konferencji, 14 kursów naukowo-szkoleniowych oraz uczestnictwa w 3 programach badawczych (we współpracy z wieloma organizacjami pokrewnymi (PTZS, DIL, PSPE). Podkreśliła także współpracę wydawniczą TMK – wydruk 4 zeszytów kwartalnika Sepsis (6 punktów MNiSzW) + Suplement I i wydanie kolejnych 4 numerów czasopisma „Forum Zakażeń” (oficjalne pismo naukowe TMK bezpłatna prenumerata dla członków).

Kolejnym punktem zebrania było głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego z działalności TMK za rok 2011. Wyniki głosowania: ogółem osób na sali 23, za przyjęciem sprawozdania było – 20 osób, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 3 (uchwała nr 1).
Następnie Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2011 (w załączeniu) dr Beatę Mączyńską – sekretarza TMK. Sekretarz przedstawiła sprawozdanie tj. a/ bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwoty 25 586,68 zł słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć zł 68/100, b/ rachunek zysków i strat za rok 2011, który wykazuje stratę 15 421,24 zł słownie: piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia jeden zł 24/100, c/ informację dodatkową do sprawozdania finansowego za 2011 rok. Sprawozdająca wytłumaczyła stratę brakiem organizacji w roku 2011 cyklicznej, kluczowej Konferencji stanowiącej podstawowe źródło dochodu TMK „Biofilm w patogenezie zakażeń”. Konferencja organizowana była w końcu listopada 2010 roku, a kolejna w marcu 2012 – stąd wysoki stan konta na grudzień 2010, z którego jednak zapłacono zobowiązania dotyczące sympozjum. Konieczne było także zakupienie środków trwałych dla TMK tj. komputera i rzutnika multimedialnego. Zaproponowała pokrycie straty z zysku uzyskanego przy organizacji Konferencji „Biofilm” w roku 2012.
Odbyło było się głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2011 i zatwierdzeniem bilansu. Wyniki głosowania: ogółem osób na sali 23, za przyjęciem sprawozdania było – 22 osoby, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 1 (uchwała nr 2). Oraz głosowanie nad przyjęciem uchwały o pokryciu straty w roku 2011 z zysku z organizacji V Sympozjum „Biofilm w patogenezie zakażeń” w marcu 2012 roku. Wyniki głosowania: ogółem osób na sali 23, za przyjęciem uchwały było – 22 osób, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 1 (uchwała nr 3).
Następnie dr Ewa Dworniczek – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła jej sprawozdanie za rok 2011 (w załączeniu). Komisja Rewizyjna stwierdziła prawidłowość działania Zarządu Towarzystwa i brak zastrzeżeń do dokumentów finansowych. Pozytywnie oceniła także działalność naukową, szkoleniową i wydawniczą Towarzystwa. We wnioskach zaapelowano o oszczędniejsze dysponowanie środkami na planowane zadania i ostrożniejsze planowanie budżetu na 2012 rok oraz zwiększenie przychodów poprzez wydawanie ekspertyz naukowych. Po zakończeniu sprawozdania odbyło się głosowanie nad jego przyjęciem. Wyniki głosowania: ogółem osób na sali 23, za przyjęciem sprawozdania było – 20 osób, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 3 (uchwała nr 4).
Komisja Rewizyjna wniosła o udzielenie absolutorium obecnemu Zarządowi. Przeprowadzono głosowanie nad udzieleniem absolutorium. Wyniki głosowania: ogółem osób na sali 23, za udzieleniem absolutorium było – 18 osób, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 5 (uchwała nr 5).
W ostatniej części zebrania Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia udzieliła głosu uczestnikom spotkania. Prezes TMK poinformowała jeszcze zebranych o złożeniu wniosku o przyznanie punktów MNiSzW dla czasopisma „Forum Zakażeń”, który jest w trakcie rozpatrywania i zmianie adresu e-mail oraz organizacji nowej strony internetowej TMK. Uczestnicy przyjęli z aprobatą te informacje. Na kanwie wygłoszonych wykładów wywiązała się dyskusja na temat procedur dotyczących diagnostyki ran i zakażeń odcewnikowych. Ustalono, że eksperci TMK we współpracy z innymi organizacjami postarają się stworzyć takie procedury diagnostyczne (uwzględniające najnowszą wiedzę w tym zakresie) i opublikować je na łamach „Forum Zakażeń”.
Ze względu na brak dalszych uwag i wniosków zakończenia Walnego Zgromadzenia w dniu 21 czerwca 2012 r. dokonała Prezes Towarzystwa Prof. Anna Przondo-Mordarska i Przewodnicząca tego Zgromadzenia dr Urszula Nawrot.

Protokolant
mgr inż. Anna Secewicz

Przewodniczący Zebrania
dr Urszula Nawrot