Szanowni Państwo!

Wrocław 12.05.2011

Zarząd Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej działając na podstawie art. & 14 punkt 1 Statutu zwołuje na dzień
02. 06. 2011 – Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków, które odbędzie się w godz.14.00 -15.30 we Wrocławiu,
w Sali Konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu ul. Matejki 6.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, wyznaczony zostanie drugi termin w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania. Zebranie takie będzie prawomocne do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków (&14 punkt 4 Statutu). Wszelka dokumentacja jest do wglądu w siedzibie Towarzystwa (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu).

Jednocześnie przypominamy o obowiązku wpłaty rocznej składki członkowskiej w wysokości 50 złotych i ewentualnym uzupełnieniu zaległych wpłat oraz dziękujemy wszystkim, którzy opłacają swoje składki terminowo.
Walne Zebranie TMK poprzedzone będzie wykładami dotyczącymi aktualnych problemów związanych z
zakażeniami i diagnostyką mikrobiologiczną Proponowany porządek spotkania
10.00-10.10 Powitanie prof. dr hab. Anna Przondo Mordarska – Prezes TMK , dr hab.Grażyna Gościniak, prof.nazdw. – Kierownik Katedry Mikrobiologii
10.10-10.40 dr n. med. Beata Kowalska Krochmal – Zakażenia wieloopornymi szczepami bakterii – możliwe opcje terapeutyczne
10.40 -11.00 mgr Marzena Korbecka – Antyseptyka jako alternatywa eradykacji miejscowej patogenów
11.00 – 11.45 dr n. med. Urszula Nawrot – Specyfika oznaczania lekowrażliwości drożdżaków i grzybów pleśniowych
11.45 – 11.55 mgr inż Katarzyna Kozłowska – Ecalta w leczeniu inwazyjnej kandydozy
11-55 – 12.15 – Przerwa kawowa
12.15 – 12.45 dr n. med. Marzenna Bartoszewicz – Postępowanie diagnostyczne szpitala zapobiegające roszczeniom pacjentów o zakażenia szpitalne
12.45 – 13.05 mgr Krystyna Jurga – Możliwości nowoczesnej diagnostyki mikrobiologicznej
13.00 – 13.30 dr nauk med. Beata Mączyńska – Diagnostyka atypowych zakażeń dróg oddechowych – fakty i mity
13.30 – 14.00 dr n. praw. Anna Dalkowska, sędzia – Dokumentacja medyczna – konieczność czy zbędny obowiązek?
14.00 – Poczęstunek
14.15 Otwarcie Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków TMK:
1. Wybór przewodniczącego zebrania.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności i sprawozdanie finansowe za rok 2010.
3. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2010
5. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
7. Wolne głosy i wnioski
8. Zamknięcie obrad ok. godz.15.30

 

W imieniu Zarządu
Prezes Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej
Prof. dr hab. Anna Przondo-Mordarska