Szanowni Państwo!                                                                                             Wrocław  16. 05. 2012

 Zarząd Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej działając na podstawie art. & 14 punkt 1 Statutu zwołuje na dzień 21 czerwca 2012 Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków, które  odbędzie się  w  godz.10.00 -13.00 we  Wrocławiu,  w  Bibliotece  Katedry  i  Zakładu  Mikrobiologii  A.M.  (I piętro),  przy  ul. Chałubińskiego 4.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, wyznaczony zostanie drugi termin w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania. Zebranie takie będzie prawomocne do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków (&14 punkt 4 Statutu). Wszelka dokumentacja jest do wglądu w siedzibie Towarzystwa (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu)

Jednocześnie przypominamy o obowiązku wpłaty rocznej składki członkowskiej w wysokości 50 złotych i ewentualnym uzupełnieniu zaległych wpłat oraz dziękujemy wszystkim, którzy opłacają swoje składki terminowo.

 Tematem spotkania oprócz Sprawozdania z działalności  TMK będą wykłady na temat zakażeń ran i zakażeń związanych z dostępem naczyniowym.

 Proponowany porządek obrad

10.00-10.10 Powitanie – prof. dr hab. Anna Przondo Mordarska– Prezes TMK
10.00-10.30 Mikrobiologiczny aspekt oceny rany zagrożonej ryzykiem infekcji –
dr Marzenna Bartoszewicz – Konsultant Wojewódzki ds. Mikrobiologii
10.30-11.00 Antyseptyki w nowoczesnym leczeniu ranymgr Ireneusz Reszel – Firma Schulke
11.00-11.30 Bezpieczeństwo i strategia diagnostyki  w zakażeniach związanych z dostępem naczyniowym dr Beata Mączyńska – Katedra Mikrobiologii AM Wrocław
11.40Otwarcie Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków TMK:

  1. Wybór przewodniczącego zebrania.
  2. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2011.
  3. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.
  4. Sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2011
  5. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2011
  7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
  8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zamknięcie obrad ok. godz.13                            

W imieniu Zarządu

Prezes  Towarzystwa  Mikrobiologii Klinicznej

Prof. dr hab. Anna Przondo-Mordarska